ببخشید امروز چیزی نذاشتم.................................................................................

نمی دونستم چی بذارم.......................................................................................

ببخشید

ببخشییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییید

ولی نظر بذارید..........................................

بااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااایی بااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااایی

ولی.............بازم ببخشیدااااااااااا

منبع : *سرگرمی های من* |ببخشید
برچسب ها : ببخشید